ASAMBLEA GENERAL 2015

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL

CONVOCATORIA
DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEIALDIA
DE
BATZAR OROKOR ARRUNTA

Se convoca a  todos/as los socios/as a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el  próximo día 9 de enero de 2015, VIERNES, a las 18:00 en primera convocatoria y, a las 18:30 en segunda y última convocatoria, en el salon principal del Club de Jubilados y Pensionistas LA SANTA CRUZ, sito en la calle Zabalgain, 3 de Zizur Mayor.

Guztietara deitzen da/batekoa|apartekoa BATZAR OROKOR ARRUNTERA, datorren 2015eko urtarrilaren, OSTIRALAREN, 10a ospatuko den bazkide/batekoak|aparteko lehen deialdiko 18:00-etara eta, 18:30-etara bigarren eta, Erretirodunetako eta LA SANTA CRUZ Pentsiodunetako Klubaren salon nagusian, azken deialdia, Zabalgain kalean, Zizur Mayor-en 3tan, kokatuta.

ORDEN DEL DIA
DIA-ren AGINDUA

1º)      Lectura y aprobación si procede, del Acta de la sesión anterior.
1.) Irakurketa|Irakurgaia eta onespena, aurreko saioko Aktatik, badator.

2º)     Memoria anual 2014.
2.) 2014 urteko txostena.

3)       Presentación de cuentas del año 2014.
3.) 2014aren kontu Aurkezpena.

4º)     Presentación de actividades y presupuesto para el año 2015.
4.) Jarduera-Aurkezpena eta 2015erako aurrekontua.

5º)     Información general del funcionamiento del club para el año 2015.
5.) 2015erako klubaren funtzionamenduaren Informazio orokorra.

6º)      Renovación Junta Directiva.
6.) Zuzendaritza-Batzordea Berriztatzea.

7º)      Ruegos y preguntas.
7.) Eskariak eta galderak.

AL FINALIZAR LA ASAMBLEA, TENDREMOS UN PEQUEÑO APERITIVO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB
Batzarra bukatzerakoan, ume gosegarria izango dugu klubaren instalazioetan

LA JUNTA DIRECTIVA
ZUZENDARITZA-BATZORDEA

EL PRESIDENTE

 

EL SECRETARIO                                                                                   EL TESORERO

Carlos Joaquín Gurucharri Goñi

 

 

Jesús Miguel Lacalle Echeverría                                                              Antonio Urriza Orayen

Traducción al Euskera realizada con el traductor automático de: http://www.euskara.euskadi.net
Itzultzaile automatikoarekin egindako Euskararen itzulpena: http://www.euskara.euskadi.net

 

 

 

Deja una respuesta